Raad van Toezicht

Een Raad van Toezicht past bij de eisen van deze tijd en maakt meer ondernemerschap mogelijk voor de Bibliotheek. 

De leden van de Raad adviseren over toekomstig beleid en denken mee over de positionering en nieuwe kansen van de organisatie. Ook controleert de Raad begroting, jaarrekening en jaarverslag. 

Wij stellen onze Raad van Toezicht graag aan je voor:

Berry Verlijsdonk

Berry Verlijsdonk is geboren en getogen Helmonder en begaan met deze mooie stad en haar regio. Hij komt in het dagelijks leven als partner van een adviesbureau regelmatig in contact met de overheidswereld. De ervaringen die hij daarin op doet zet hij graag in om de positie van de Bibliotheek Helmond-Peel in onze samenleving te laten meegroeien met de eisen en wensen van de toekomst. De Bibliotheek is voor veel mensen té belangrijk om dat aan het toeval over te laten.

Ik help waar ik kan om de Bibliotheek een lang en gezond leven te geven, midden in de samenleving.

— Berry Verlijsdonk, Partner Adviesbureau

Functies en nevenfuncties:
 • Directeur-partner Raadhuis Advies BV Helmond
 • Partner Trifaire BV Helmond
 • Voorzitter Stichting Oblige

Dienie Koolen - Goossens

Als logopedist kent Dienie het belang van taal en communicatie. Het kunnen meedoen in de samenleving door jong en oud is van groot belang. Vanuit haar werk maar ook privé ziet ze hoe mensen opbloeien door nieuwe kennis die wordt aangereikt. De drempel hiervoor is bij de bibliotheek erg laag en zowel voor ontspanning als voor nieuwe informatie kan ieder terecht. Graag spant ze zich in om de toegankelijkheid te waarborgen en het voorzieningenniveau te verbeteren: zowel in de bibliotheek zelf als via de digitale weg of op plekken van ontmoeting of rust.

De bibliotheek opent deuren en kan helpen de weg te vinden in onze ingewikkelde maatschappij.

— Dienie Koolen-Goossens, Logopedist/Praktijkeigenaar

Functies en nevenfuncties:
 • Logopedist/Praktijkeigenaar Logopedische Praktijk Asten
 • Blogger voor VvAA ( Vereniging voor Arts en Auto )

Ralf Fleuren

Als trainer (en voormalig HBO-docent) gelooft Ralf erg in de kracht van de Bibliotheek als leer- en ontwikkelplek voor iedere Helmonder. In zijn werk als marketingadviseur speelt aandacht hebben voor ontwikkelingen in de maatschappij een grote rol. Daarom spreekt de bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen door de Bibliotheek Ralf ook zo aan. Het geeft veel plezier en voldoening om op die manier betrokken te zijn bij zijn stad.

Ik ben graag op strategisch niveau betrokken bij de bibliotheek in Helmond om een bijdrage te leveren aan de continuïteit van dit belangrijke instituut. 

— Ralf Fleuren, Marketeer en trainer

Functies en nevenfuncties:
 • Zelfstandig marketingadviseur en trainer, bureau Bliqsem.
 • Secretaris en penningmeester Stichting Stadslandbouw Brandevoort
 • Lid en redacteur Natuurplatform Helmond

Bert Gerritsma

Als controller in het voortgezet onderwijs vindt Bert een sterke doorgaande leerlijn met veel aandacht voor taalontwikkeling belangrijk. Verder vindt hij het van belang dat iedereen kan meedoen in de samenleving. De uitdagingen voor de bibliotheek zijn groot gezien de technologische ontwikkelingen in een tijd met krimpende budgetten door een terugtrekkende overheid. De complexiteit van de maatschappij verhindert een grote groep mensen om zelfredzaam te participeren in de samenleving.

Het met partners zorgen dat mensen zelf redzaam worden is een opdracht voor de bibliotheek. Ik wil graag helpen om bij te dragen aan een ‘inclusieve’ maatschappij waarin iedereen meedoet.

— Bert Gerritsma, Controller Voortgezet Onderwijs

Functies en nevenfuncties:
 • Lid Raad van Toezicht AmbulanceZorg Limburg-Noord
 • Lid Raad van Toezicht Samenwerkingsstichting Kans & Kleur (Wijchen)
 • Lid Raad van Toezicht ’t Klooster Beheer (Breda)

Henk Garretsen

Henk Garretsen is emeritus-hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Vanuit zijn functie vindt hij de bibliotheek heel erg belangrijk voor taalontwikkeling en voor kennisdeling en ontmoeting, ook voor anderstaligen! Als kind kwam Henk al in de bibliotheek aan de Markt in Helmond.

Ik vind het een eer om als lid van de RvT een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van onze bibliotheek.

— Henk Garretsen, Emeritus-hoogleraar

Functies en nevenfuncties:
 • emeritus hoogleraar gezondheidszorgbeleid Tilburg University

 • Voorzitter Kennisplatform Preventie, VWS
 • Lid Gezondheidsraad
 • Lid Missieteam I (Leefstijl en leefomgeving) Health-Holland, Top Sector Life Sciences & Health
 • voorzitter ZonMw Expertisecommissie Zintuiglijk gehandicapten
 • voorzitter ZonMw Centrale Commissie Preventieprogramma 6 (PP6)
 • Voorzitter ZonMw Commissie Leefstijlgeneeskunde
 • lid ZonMw PP6 commissie Innovatielijn
 • Vicevoorzitter ZonMw commissie Actieprogramma Grip op Onbegrip
 • Lid Bezwaarschriftencommissie NWO/ZonMw
 • Lid Bestuur Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, NWO
 • Lid Begeleidingscommissie evaluatie Juiste Zorg op de Juiste Plek, VWS
 • Voorzitter begeleidingscommissie 'Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten in kwetsbare posities', IVO, Rotterdam
 • Voorzitter erkenningscommissie gehandicaptenzorg, Vilans
 • Voorzitter erkenningscommissie ouderenzorg, Vilans
 • Voorzitter Raad van Toezicht, NSPOH (Netherlands School of Public and Occupational Health)
 • Lid Raad van Toezicht, Trimbos-instituut
 • Lid Raad van Toezicht, GGzE (Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven e.o.)
 • Lid Adviesteam Support4Life

 


Taakverdeling Raad van Toezicht

Berry Verlijsdonk – voorzitter

Ralf Fleuren - vice-voorzitter, secretaris

Commissies

Commissie Kwaliteit en Innovatie: Ralf Fleuren en Bert Gerritsma

Audit commissie: Bert Gerritsma en Dienie Koolen

Remuneratiecommissie: Berry Verlijsdonk en Henk Garretsen


Directeur-bestuurder Robin Verleisdonk

Robin Verleisdonk is sinds september 2019 aan het roer van de Bibliotheek Helmond-Peel. Eerst als directeur en sinds juni 2020 als bestuurder. Hij is geboren en getogen in Helmond, inmiddels woonachtig in Eindhoven. Zijn jeugd heeft hij doorgebracht in de Leonardusbuurt en later Dierdonk, hij kent Helmond en de regio dan ook op zijn duimpje. De voormalige Bibliotheek aan de Markt en de wijkvestiging in winkelcentrum de Bus waren voor hem een belangrijke plek in zijn eigen ontwikkeling.

Hij gunt ook de toekomstige generaties zo’n plek vol kennis en inspiratie. Met zijn ervaring in het onderwijs, de bibliotheekbranche en de (lokale) politiek levert Robin graag een bijdrage aan een maatschappelijke en educatieve bibliotheek, die in het hart van de samenleving staat en een bijdrage levert aan de maatschappelijke uitdagingen in Helmond, Deurne, Asten en Someren.  

Met passie en enthousiasme werkt Robin aan een bibliotheek die klaar is voor de toekomst en die werkt vanuit de bedoeling en waar de inwoners centraal staan:

We willen iedereen nog meer laten zien dat een bibliotheek meer is dan alleen een plek waar boeken worden uitgeleend. De Bibliotheek Helmond-Peel zet haar deuren nog meer open, maakt dingen mogelijk, inspireert en creëert. Met haar collectie, maar nog meer met haar programmering voor en vooral door stad en dorp. Dat willen we samen met de inwoners en partners doen.

— Robin Verleisdonk, directeur-bestuurder Bibliotheek Helmond-Peel

Functies en nevenfuncties

 • Directeur-bestuurder Bibliotheek Helmond-Peel
 • Lid Programmaraad DitIsHelmond
 • Lid Raad van Advies – OMO  Scholengroep Helmond  

Rooster van Aftreden

Waarom is een aftreedrooster belangrijk? Continuïteit is belangrijk. Daarom willen we als organisatie vermijden dat te veel Raad van Toezicht leden gelijktijdig aftreden.

De Raad van Toezicht hanteert het volgende rooster van aftreden: 

Dienie Koolen - per 1 juni 2022

Berry Verlijsdonk - per 1 juni 2023

Ralf Fleuren -  per 1 juni 2024

Bert Gerritsma -  per 1 juni 2024

Henk Garretsen -  per 1 juni 2024


Vragen of ideeën?

Communicatie met de Raad van Toezicht is mogelijk via:

Bibliotheek Helmond-Peel, t.a.v. Raad van Toezicht, Postbus 727, 5700 AS Helmond.

Contact opnemen kan ook telefonisch of via mail, gericht aan de directeur-bestuurder van
Bibliotheek Helmond-Peel, de heer R. Verleisdonk tel. 0492-522220, r.verleisdonk@bibliotheekhelmondpeel.nl