Over de Bibliotheek

Landelijk gecertificeerd

Bibliotheek Helmond-Peel heeft in de regio 4 bibliotheekvestigingen en 47 Bibliotheken op school (dBos). Daarnaast worden onder andere leesbevorderingsprojecten voor kinderen in de voorschoolse en basisschoolleeftijd en voortgezet onderwijs uitgevoerd. Bibliotheek Helmond-Peel organiseert een succesvol programma van informatieve lezingen en educatieve activiteiten. Bibliotheek Helmond-Peel heeft een werkgebied van ruim 160.000 inwoners.

Lees meer over ons beleidsplan 2021-2025

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan 2021-2025: de motor van een vaardige samenleving


Bibliotheek Helmond-Peel: de motor van een vaardige samenleving

De Bibliotheek is van alle tijden en van ons allemaal. Een plek waar iedereen welkom is en waar je ‘samen jezelf kunt zijn’. Of je nu wilt lezen voor je plezier, of wilt leren, voor inspiratie, een vraag of een ontmoeting komt; het mag allemaal. Het is een (online) plek waar je antwoorden vindt en waar je jezelf kunt ontwikkelen. Dit maakt de bibliotheek een onmisbare motor van een vaardige en menselijke samenleving. Als bibliotheken leveren we een wezenlijke bijdrage aan welzijn en welvaart. Het is onze ambitie dat we er - samen met onze partners - voor zorgen dat iedereen taalvaardig is, digitaal mee kan komen en de kans heeft zich een leven lang te ontwikkelen. Dat iedereen toegang heeft tot de informatiemaatschappij en er zijn weg in kan vinden. Dat iedereen kan kennismaken met literatuur, kunst en cultuur. En dat minder mensen eenzaam zijn. In iedere gemeente sluiten we hiervoor aan bij de lokale context, lokale netwerken en lokale behoeften. We werken nauw samen met overheden, scholen, culturele en maatschappelijke organisaties. Elke bibliotheek heeft zo een eigen lokale kleur, maar opereert wel vanuit dezelfde intentie en met dezelfde belangrijke pijlers. Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021


Contact opnemen met de Bibliotheek Helmond-Peel

Bankgegevens

NL06INGB0004491109 (voor abonnementen o.v.v. pasnummer)
NL26ABNA0867108991 (voor alle andere zaken)


Bibliotheek landelijk gecertificeerd

Certificering openbare bibliotheken

Bibliotheek Helmond-Peel voldoet aan de landelijke norm voor certificering van openbare bibliotheken. Daarmee is de bibliotheek voor de periode tot en met 2019 landelijk gecertificeerd. In 2021 vindt een nieuwe certificeringsronde plaats.
De landelijke certificering is bedoeld om de kwaliteit en de professie van het bibliotheekwerk te vergroten; tijdens het onderzoek zijn voldoende aanknopingspunten gevonden om de komende jaren te (blijven) streven naar een verdere verbetering van de organisatie en de dienstverlening van de bibliotheek.


ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Bibliotheek Helmond – Peel heeft al jaren een zogenaamde ANBI – status. Dit houdt in dat de bibliotheek gebruik kan maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenkingen, giften en energiebelasting. Voor donateurs van culturele ANBI’s bestaat sinds 2012 een extra giftenaftrek. Giften aan bijvoorbeeld Bibliotheek Helmond – Peel worden vanuit het beleid van de Belastingdienst dan ook gestimuleerd!