Gezocht: leden Raad van Toezicht

Gepubliceerd op: 3 maart 2020 11:28

Bibliotheek Helmond-Peel gaat binnenkort over tot het instellen van een Raad van Toezicht. Wij zijn op zoek naar leden voor deze op te richten Raad van Toezicht, die ons kunnen helpen bij de versteviging van onze positionering en de verdere ontwikkeling van het Leven-lang-lerenconcept.

We zoeken leden voor een op te richten Raad van Toezicht

Bibliotheek Helmond-Peel is in 2005 ontstaan uit een fusie tussen de bibliotheken van Helmond, Deurne, Someren en Asten. Het werkgebied omvat ongeveer 160.000 inwoners. Er zijn vier bibliotheeklocaties, en 47 bibliotheken op school (BoS).

De doelstelling en missie van de Bibliotheek Helmond-Peel zijn vervat in het meerjaren beleidsplan en activiteitenplan.

Per 1 september 2019 heeft bibliotheek Helmond-Peel een nieuwe directeur, die straks directeur-bestuurder zal zijn. Met een optimale samenstelling van de Raad van Toezicht wordt de directeur-bestuurder goed gefaciliteerd bij het realiseren van een toekomstbestendige Bibliotheek.

Wie zoeken wij?

De Raad van Toezicht fungeert als toezichthouder; de directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de organisatie. De leden van de Raad van Toezicht worden statutair benoemd voor de termijn van vier jaar, met eenmaal de mogelijkheid tot herbenoeming. Gelet op hun verantwoordelijkheid, de eisen die er aan hen worden gesteld en zeker ook de huidige ontwikkelingen in de bibliotheekwereld, wordt professionaliteit van de toezichthouders steeds belangrijker.

Bibliotheek Helmond-Peel zoekt daarom leden voor haar Raad van Toezicht die
- een sterke affiniteit en belangstelling hebben voor onze vorm van bibliotheekwerk;
- liefst bestuurlijke ervaring hebben in een toezichthoudende rol, en die bekend zijn met de code Cultural Governance;
- die vertrouwd zijn met de regio en voldoende tijd beschikbaar hebben (in het eerste jaar zullen dat 7-10 vergaderingen per jaar zijn, daarna gemiddeld 6 vergaderingen per jaar, plus enkele vergaderingen die met uw specifieke kennis te maken hebben);
- die specifieke kennis hebben op een van de volgende terreinen: financieel-economisch, human resources, politiek-bestuurlijk, juridisch, onderwijs en educatie, communicatie.
- woonachtig zijn binnen ons werkgebied (Asten - Deurne - Helmond - Someren);
- kennis en vaardigheden op het terrein van trendwatching, marketing of digitale ontwikkelingen zijn een pré.
- het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is vrijwilligerswerk. Er staat wel een onkostenvergoeding per vergadering tegenover.

Wijze van solliciteren

Stuur uw brief met motivatie en cv graag uiterlijk 14 april 2020 naar:  r.verleisdonk@bibliotheekhelmondpeel.nl

Nadere informatie is in te winnen bij de huidige voorzitter van het bestuur, Berry Verlijsdonk (06-3690504) en/of bij directeur Robin Verleisdonk (0492-522220).